OMGEVING

Grote bouwprojecten in een stedelijke omgeving veroorzaken veel overlast en leiden tot allerlei veiligheidsrisico's. Veelal het directe gevolg van het transport van materieel, materialen en mensen. Logischerwijs moeten we daarom voor meer omgevingsveiligheid en minder overlast al die transportbewegingen beter gaan beheersen en vooral minimaliseren.

Samengevat

Download hier een heldere samenvatting van het Logistisch Bouwen concept.

 
 

DE PRAKTIJK

In de praktijk stuit dit echter op de vaak tegengestelde belangen van de stakeholders. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, onderaannemers, omwonenden en overheden hebben allen hun eigen wensen en eisen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en duurzaamheid. 
 


 

OMGEVINGSVEILIGHED

De werkwijze van Logistisch Bouwen is volledig afgestemd op de logistiek rondom bouwprojecten en wat dit betekent voor de omgeving. Voor minder en schoner transport is het essentieel dat omgevingsbeheer vanuit een onafhankelijke positie en objectief wordt ingevuld. Met de focus op duidelijke communicatie is deze puzzel goed te leggen. 

De coördinator omgevingsveiligheid van Logistisch Bouwen opereert tussen de verschillende stakeholders, met inachtneming van eenieders belangen. Op basis van het BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie) wordt continu geanticipeerd op het minimaliseren van het aantal transportbewegingen. Handhaving vindt plaats aan de hand van bindende aanbevelingen en uiteraard met navolging van wet- en regelgeving. 

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten zijn de veiligheid en belasting van de omgeving. Niet alleen in de directe omgeving van het bouwproject, maar ook op de aanvoerroutes in de wijk, dorp of stad. Denk aan kwetsbare punten zoals scholen en ziekenhuizen. Zijn er wellicht meerdere bouwprojecten in de omgeving? Zijn er alternatieven zoals aanvoer over water of last mile delivery met elektrisch vervoer? Allemaal processen die aangestuurd worden door de omgevingscoördinator.

OVERZICHT

Vanuit een helikopterview wordt informatie van stakeholders en specialisten rondom het bouwproject gecombineerd. Door de verschillende logistieke processen aan de hand van die informatie op elkaar af te stemmen, werken alle partijen samen aan meer efficiëntie met tot wel 65% minder transportbewegingen! En dat leidt automatisch tot minder gevaarlijke situaties, minder uitstoot en minder overlast.

INCIDENTEEL

Praktische ondersteuning van een logistiek specialist tijdens het bouwproces. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren:

• site visit ad hoc oplossingen
• quick scan analyse van de logistiek inclusief bespreking met  bouwteam
• opstart vooraf worden vijftig logistieke  controlepunten doorgenomen
• beheerfase wekelijkse bewaking van twintig uitgangspunten

MAATWERK


Geen standaard oplossingen, maar aan de hand van een logistieke scan wordt een plan van aanpak opgesteld om heel efficiënt het aantal bewegingen van mensen, materialen en machines op, van en naar de bouwplaats te minimaliseren.

DE LOGISTISCH BOUWEN METHODE


ondersteunt op een heel praktische manier het bouwteam, van  werkvoorbereider tot uitvoerder, bij het reduceren van het aantal bewegingen. Het zorgt voor duidelijkheid op een steeds complexere bouwplaats.

STRUCTUREEL

Structurele reductie van het aantal logistieke bewegingen met 30% . Een bedrijfsbrede aanpak van van ontwerp tot oplevering.

• workshop bewustwording waar de kansen liggen
• LIEO Logistieke Inventarisatie Evaluatie Optimalisatie 
• blauwdruk bedrijfsfilosofie aanpak logistiek
• opleiden transportcoördinator (conciërge/portier) toezichthouder (werkvoorbereider)
 

DOWNLOAD HIER ONZE KENNISBRIEF MET PRAKTISCHE TIPS

 
 

DE LOGISTISCH BOUWEN METHODE

 
optimaliseert op een heel praktische manier de complete logistiek rondom de bouw van transport van mensen en goederen tot handhaving van van wet- en regelgeving. Met als doel het minimaliseren van het aantal bewegingen. Dit resulteert automatisch in snellere bouwtijden, een veiliger bouwplaats en minder faalkosten.
 

DE 5 AANDACHTSGEBIEDEN

 
1. Transportlogistiek met name het uitsorteren van de materialen en het transport op en rondom de bouwplaats.
2. Arbeidslogistie alle bewegingen van bouwvakkers en betrokken, die niet direct toewijsbaar zijn aan het primaire arbeidsproces (ca. 50% van de uren blijkt inefficiënt).
3. Hijslogistiek alle hijs- en hefbewegingen op en nabij de bouwplaats.
4. Omgeving minimaliseren overlast voor de omgeving
5. Mindset anders samenwerken om de logistieke bewegingen rondom een bouwproject te minimaliseren.

BIJKOMEND VOORDEEL


is de optimalisatie van de productiviteit van de vakman. Door de efficiëntere logistiek is de vakman ruim 20% extra van zijn werktijd productief! 
COMMUNICATIE

PORTAAL
Elk project krijgt zijn eigen project portal of project site. Op deze site is alle relevante informatie over het project te vinden. Een gedeelte van de informatie is alleen toegankelijk via een inlogcode. Hierdoor blijven niet alleen de partners op de hoogte van de voortgang, ook andere belanghebbenden zoals omwonenden krijgen zo meer inzicht.  
Bovendien genereert de portal statistieken en KPI’s om wekelijks op te anticiperen.

 

OPLEIDINGEN


Het aanleren van de methode gebeurt in de praktijk. Een logistiek deskundige van Timmers Praktische Bouwlogistiek begeleidt uw team gedurende een project met gerichte aanwijzingen en leert uw team de knelpunten te onderkennen èn hoe ze aan te pakken. 

Dat kan ad hoc bij lopende projecten of structureel om ook bij toekomstige projecten de vruchten te plukken van een goede logistieke aanpak. Logistisch Bouwen verzorgt ook een aantal opleidingen en cursussen voor zowel management als uitvoerenden.
Bel voor meer informatie 0412 700 531. 


 

BOUWLOGISTIEK PORTIER


Hij zorgt voor een correct overzicht van wie en wat er de bouwplaats op komt en instrueert de bezoekende partijen. Hij is ook het aanspreekpunt voor (digitale) reservering van de toegangspoort.
(Site Access Controller)

BOUWLOGISTIEK CONCIËRGE


Hij begeleidt mensen en materieel op de bouwplaats. Denk hierbij aan het meerijden met leveringen, voorlopen van de runners, ondersteunen van de aanpikkers, enzovoort.
(Site Access Traffic Marshal)

BOUWLOGISTIEK WERKVOORBEREIDER


Maakt een planning hoe het logistiek proces slimmer, efficiënter, schoner en stiller kan worden ingericht en legt hierover afspraken vast met onderaannemers en leveranciers.
(Logistic Construction Planner)

BOUWLOGISTIEK TOEZICHTHOUDER


Begeleidt het logistiek proces op de bouwplaats. Controleert of afspraken worden gehandhaafd en stuurt het uitvoerende logistieke team aan (machinisten, riggers, portiers, conciërge etc.)
(Person in Charge)

Meer weten?

 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Logistisch Bouwen?
Bel +31 (0) 412 700 531
of +31 (0) 639 586 920

Mailen kan natuurlijk ook: bas@logistischbouwen.nl